Αναρτημένες Αποφάσεις

Πράξεις Χαρακτηρισμού Εκτάσεων

Εμφανίζονται 1 - 50 από 32732 1 2 3 655
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
70995 22-07-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ-ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ-ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ-ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αγρίνιο, 16-07-2019 Αριθ. Πρωτ: Ταχ. Δ-νση: Ταχ.Κώδ.: Πληρ-ριες: Τηλέφωνο: Fax: Email: Γοργοποτάμου17 301 00 Αλεξ. Β. Πολίτη 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ. ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Η Δασάρχης Αγρινίου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του νόμου 998-1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ289Α') όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν.3852-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ-σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112 Α'). 4. Την με αριθμ. 118790-7487-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3632 Β΄) «περί καθορισμού ενιαίων εντύπων: αιτήσεως για την έκδοση Πράξεως Χαρακτηρισμού, Πράξεων Χαρακτηρισμού & Αποφάσεων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων 5. Τις σχετικές εγκύκλιες διαταγές 6. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Παναιτωλίου της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων του Δήμου Αγρινίου για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή μη, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998-79, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 28 του Ν. 2664-1998 (ΦΕΚ 275 Α). 7. Διοικητικές πράξεις που αφορούν την εξεταζόμενη έκταση: Δεν υφίστανται. 8. Την με ημερομηνία 04-07-2019 υποβληθείσα αίτηση της κ. Θεοδώρας Φαρμάκη, για το χαρακτηρισμό έκτασης εμβαδού 31.307,76 τ.μ. που κείται στην θέση «Μαύρικας» της Δ.Κ. Παναιτωλίου, Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων, του Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών Α15,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α7,Α16,Α15 στο από 03-2014 τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 και τα δια αυτής υποβληθέντα στοιχεία. 9. Την υπ’ αριθ. ΔΥ-16-07-2019 εισήγηση της Αλεξάνδρας Πολίτη Δασολόγου της Υπηρεσίας, τεκμηριωμένη και με φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών ετών λήψης 1945 (αρ. Α-Φ 162-9108), 1960 (αρ. Ζεύγους 3935 & 3936), 1986 (αρ. Ζεύγους 176632 &176633) και των με αριθμό (272-272) Ο-Φ έτους λήψης 1993-98 και έτους λήψης 2007-2009, η οποία συνοδεύει την πράξη αυτή. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ Την έκταση εμβαδού 31.307,76 τ.μ. που κείται στην θέση «Μαύρικας» της Δ.Κ. Παναιτωλίου, Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων, του Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών Α15,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α7,Α16,Α15 στο από 03-2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού κ. Δημητρίου Ι. Κανάτα, με Α.Μ. 106350, κλίμακας 1:1000 καθώς και στο ενσωματωμένο σε αυτό απόσπασμα χάρτη της ΓΥΣ με αριθμό 5292_1-2 κλίμακας 1:5.000, που θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως µη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998-79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280-14 (ΦΕΚ- 159 Α) µη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1945, 1960 και 1986, η μορφολογία εδάφους, ο τρόπος διαχείρισης και τα υποβληθέντα με την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με την σχετική εισήγηση έχουν ως εξής: Η ανωτέρω έκταση εμφανίζεται με μη δασική μορφή στις α-φ 1945, 1960, 1986, στους ορθοφωτοχάρτες με αριθμό (272-272) των ετών 1993-98 & 2007-2009 και σήμερα. Είναι επίπεδη και η έκθεση είναι ακαθόριστη. Το πέτρωμα είναι αλλούβια. Το έδαφος είναι βαθύ. Βρίσκεται σε ευρύτερη αγροτική περιοχή, η οποία οικολογικά υπάγεται στη ζώνη βλάστησης των αειφύλλων πλατυφύλλων. Η παρούσα Πράξη αφορά το χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 998-79 όπως ισχύει, οι έννομες συνέπειες αυτής, επέρχονται με την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας και κοινοποιήσεων, οι οποίες πιστοποιούνται με την έκδοση από την Υπηρεσία μας σχετικού πιστοποιητικού περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 998-79 όπως ισχύει. Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998-1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280-14 (ΦΕΚ 159Α) , ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 998-79 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρο 24 του Ν. 4351-15, Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ-νίας που έχει έδρα στην Ι.Π. Μεσολογγίου από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 117679-7182-11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β΄-23-12-2014). Η παρούσα πράξη μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος να αναρτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της σε ειδικά προς τούτο δικτυακό τόπο. Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Αντίτυπο της παρούσης, συνοδευόμενο με τοπογραφικό διάγραμμα αποστέλλεται για να αναρτηθεί επί ένα (1) μήνα στον Δήμο Αγρινίου (Δημοτική Κοινότητα Παναιτωλίου) της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ-νίας. Περίληψη του περιεχομένου της πράξης αυτής, που συντάσσεται από την υπηρεσία μας, να δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή σε μία τοπική και μία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης με πανελλήνια κυκλοφορία μερίμνη του ενδιαφερομένου ο οποίος οφείλει να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία τις πράξεις δημοσιότητας. Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση μοναδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αλεξάνδρα Β. Πολίτη Δασολόγος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. κ. Θεοδώρα Φαρμάκη (δια της κ. Κων. Μπλέτσα για την επίδοση της πράξης με αποδεικτικό επίδοσης) 2. Δήμος Αγρινίου (για την ανάρτηση επί ένα (1) μήνα, με ευθύνη του Δημάρχου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Κ. Παναιτωλίου, και αποστολή στην υπηρεσία σχετικού αποδεικτικού). 3. Δ-νση Δασών Αιτωλ-νίας με αντίγραφο έκθεσης –εισήγησης Ιωσήφ Ρωγών 3 302 00 Ι.Π. Μεσολογγίου 4. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δομοκού 5, 10445 - Αθήνα 5. Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας Λιμάνι (Εντός κτιρίου Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου-30200) - Ι.Π. Μεσολογγίου 6. Δασονομείο Αγρινίου. ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998-79(155940-16-07-2019) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΔΨΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
70994 22-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.811,28 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΠΥΡΟΥΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
70993 22-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 30,02 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
70992 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμου έκτασης εμβαδού 16.625,00 τ.μ. , στη θέση "Μπαχτσέδες" , Τ.Κ. Μυρσίνης, Δήμου Γρεβενών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
70991 22-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ" Τ.Κ. ΘΥΡΙΟΥ, ΔΡΥΜΟΥ Δ.Ε. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, & Τ.Κ. ΤΡΥΦΟΥ, Δ.Ε. ΜΕΔΕΩΝΟΣ, Δ. ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΣΥΝ. ΠΕ." ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
70990 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5590-18-07-2019 ύστερα από αίτημα του Καμπουράκη Εμμανουήλ στήν περιοχή «Αρισμαρί», περιφέρειας Τ.Κ. Βοριζίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
70989 22-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 25.052,25 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΩΧΩΡΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
70988 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5439-15-07-2019 ύστερα από αίτημα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στήν περιοχή «Φουρκιά Μάντρα», περιφέρειας Τ.Κ. Ροδιάς, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
70987 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5440-15-07-2019 ύστερα από αίτημα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στήν περιοχή «Εκτός οικισμού», περιφέρειας Τ.Κ. Κεραμουτσίου, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
70986 22-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 95.457,38 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΩΡΟΙ ΚΕΛΑΡΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
70985 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5441-15-07-2019 ύστερα από αίτημα του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε διάφορες θέσεις των Τοπικών Κοινοτήτων Φόδελε και Δαμάστας, Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου, περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
70984 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5387-12-07-2019 ύστερα από αίτημα του Φιτσάκη Αγγελή στήν περιοχή «Κωρωνιό» Τοπικής Κοινότητας Καμηλαρίου, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Φαιστού. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
70983 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5603-18-07-2019 ύστερα από αίτημα της Στρουμπάκη Χαρίκλειας στήν περιοχή «Χατζόγλου» ή «Ψαλίδα», περιφέρειας Τ.Κ. Γέργερης, Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
70981 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5352-11-07-2019 ύστερα από αίτημα του Σφακάκη Μύρωνα στήν περιοχή «Ασφεντηλιάς» Τοπικής Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Φαιστού. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
70979 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 ύστερα από αίτημα του Πετρόπουλου Χρήστου στην περιοχή«Βαθειά Λάκκα », Τ.Κ. Δομβραίνας, Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας . ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
70977 22-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΩΡΡΟΣ ή ΒΑΛΤΟΣ" Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ, Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
70976 22-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
70974 22-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-1979 (αρ.πράξης 3193-118221-18-07-2019) κατόπιν αιτήματος του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ στην θέση "Βλάχικα Καλύβια" ή "Ασπρα Χώματα" Τ.Κ. Αρματος Δ.Ε.Τανάγρας Δ.Τανάγρας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
70973 22-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΙΔΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΩΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.102051 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
70972 22-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998-79 ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ 38104-11-07-2019 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΚΛΑΔΕΡΗ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
70971 22-07-19 Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 12.375,00 τ.μ, στη θέση "Μπάρα" , Τ.Κ. Ταξιάρχη, Δημου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
70970 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
70969 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
70967 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998-79(155322-16-07-2019) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΑΒΙΤΣΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
70966 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998-79(155344-16-07-2019) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΑΒΙΤΣΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
70965 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
70964 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣσυνολικού εμβαδού 11.721,03 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΦΡΑΜΜΕΝΑ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Βλαχερωνίτισσας της Δ.Ε. Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αριθμό 6532-27-06-2019 κατόπιν αίτηση του Σαντορινάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ . Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
70963 19-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-1979 (αρ.πράξης 3185-117732-18-07-2019) κατόπιν αιτήματος της ετ.BCG HELLAS I.K.E. στην θέση "Κασάνη" ή "Χασάνι" Τ.Κ. Υπάτου Δ.Ε.Θηβαίων Δ.Θηβαίων ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
70962 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.394,44 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΡΑΣΕΣ» εκτός οικισμού Ανύδρων της Τ.Κ. Παλαιόχωρας της Δ.Ε. Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 4508-07-05-2019 κατόπιν αίτηση της Μαρίας Βαρδουλάκη του Γεωργίου . Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
70961 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4656,01τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Άγιος Γεώργιος» της Δ.Κ. Αρωνίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος των κ. Μαρκουλάκη Ιωάννη & Στρατινάκη Χρυσής Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
70960 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ.157535-18-7-2019),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ....ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΥ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ..ΚΟΡΔΙΤΣΙ-ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ,Τ.Κ.ΧΙΟΝΑΤΩΝ,Δ.Ε...ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
70959 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ.157567-18-7-2019),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ.ΠΕΡΡΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ.,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ.ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,Τ.Κ.ΠΕΣΣΑΔΑΣ,Δ.Ε...ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
70958 19-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 ν. 998-79 ύστερα από αίτημα του Πρασσά Ιωάννη του Γρηγορίου με αριθμ 1956-92429-15-07-2019 στη θέση"Βρωμονέρια"περιοχής Δήμου Μακρακώμης Δ.Ε. Τυμφρηστού Τ.Κ. Τυμφρηστού ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
70957 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1927,63 τ.μ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΧΑΡΙΑ ΝΙΘΑΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70956 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ157860-18-7--2019),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ.ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ,Τ.Κ.ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ,Δ.Ε...ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
70955 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1578,73 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70954 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 7 συνολικού εμβαδού 75,76τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Εντός οικισμού Χώρας Σφακίων» της Τ.Κ. Χώρας Σφακίων, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων64-28-01-2019 κατοπόιν αίτηση της κ. Αμοιραδάκη Αθηνάς για το χαρακτηρισμό έκτασης. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
70953 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6147,83 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πριναρίδια» της Τ.Κ. Στερνών, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κ. Ιντζέ Σπυριδούλας σύζ. Αναστασίου του Σπυρίδωνος Μανωλάκη Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
70952 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ1097,11 τ.μ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΚΗΡΥΚΟ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70951 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2865,16 τ.μ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑ ΝΙΘΑΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΛΕΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70950 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6184,51 τ.μ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΧΤΟ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΤΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70949 19-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης 12.209,60 τ.μ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 (4472-120555 ) ύστερα από αίτημα του τoυ Αργυρίου Γεωργίου του Παναγιώτη στην θέση«Παλιόλακκα» Τοπικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
70948 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1937,71 τ.μ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΙΔΑ ΚΑΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΠΡΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70947 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1732,96τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΕΠΑ ΚΑΛΥΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70946 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2073,18 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70945 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2082,52 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΟΣ ΡΟΥΣΑΛΙΜΗ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΓΓΕΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70944 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4664,81 τ.μ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΑΚΟΙ ΑΛΦΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70943 19-07-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης 9.951,93 τ.μ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 (4473-120559 ) ύστερα από αίτημα του Αργυρίου Γεωργίου του Παναγιώτη στην θέση «Παλιόλακκα» Τοπικής Κοινότητας Αγίας Μαρίνας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
70942 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4231,31τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥΣΣΑ ΛΙΜΝΗ ΖΩΝΙΖΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
70941 19-07-19 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1882,05 τ.μ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣΚΙΣΜΑ ΕΛΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 1 - 50 από 32732 1 2 3 655

.